"Mediatorul și-a îndeplinit menirea atunci când a adus armonia în viața ta. Cu ajutorul lui, poți realiza o simfonie din orice sunete care se lovesc și se resping."


HOTARARE Nr. 5 din 13 mai 2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de Mediere

In temeiul art.20 lit.m si al art. 71 alin.(1) si (3) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, Consiliul de Mediere adopta prezenta hotarare.
ART.1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Mediere, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART.2
Prezenta hotarare intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial Partea I.
ART.3
Se deleaga Cabinetul de Avocatura Arin Alexandru Avramescu sa indeplineasca toate formalitatile in vederea publicarii Regulamentului de Organizare si Functionare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
PRESEDINTE
Anca Elisabeta Ciuca
ANEXA
REGULAMENT
de organizare si functionare a Consiliului de Mediere
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE
Art.1 In temeiul art.17 alin.(1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator, denumita in continuare Lege, s-a infiintat Consiliul de mediere, denumit in continuare Consiliu, organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in municipiul Bucuresti.
Art.2 Prezentul regulament de organizare si functionare a Consiliului de Mediere, denumit in continuare Regulament, reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor cu privire la activitatea Consiliul de Mediere.
Art.3 Prin mediator se intelege persoana prevazuta la art.1, art. 7 si art.72 din Lege care isi desfasoara activitatea in conditiile art.22-24 si art.75 din Lege.
Art.4 Consiliul de mediere isi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor principii: principiul viziunii globale si unitare; principiul legalitatii; principiul impartialitatii; principiul cooperarii; principiul prevenirii; principiul parteneriatului; principiul complementaritatii, transparentei si dialogului social; principiul confidentialitatii, precum si principiul responsabilitatii.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE MEDIERE
Sectiunea 1 Functionarea Consiliului de mediere
Art.5 (1) Consiliul este format din 9 membri, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de catre mediatori. Alegerea membrilor Consiliului se face conform Procedurii adoptate prin Hotarare a Consiliului publicata cu minim sase luni inainte de incetarea mandatului.
(2) Conform procedurii de la alin.(1) pot fi alesi si trei membrii supleanti ai Consiliului.
(3) Membrii Consiliului sunt validati prin ordin al Ministrul Justitiei, pe o durata de 2 ani. Mandatul oricaruia dintre membrii Consiliului poate fi prelungit pentru aceeasi durata o singura data.
(4) Pot face parte din Consiliu numai mediatorii care dispun de cunostinte teoretice si de experienta practica in domeniul medierii.
(5) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizatie lunara in cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri si cheltuieli adoptat prin hotarare a Consiliului.
(6) Consiliul isi exercita mandatul pana la data validarii membrilor unui nou Consiliu.
Art.6 (1) Activitatea Consiliului este coordonata de un presedinte si un vicepresedinte alesi prin vot secret dintre membrii sai pentru un mandat de doi ani.
(2) Pentru activitatea depusa, presedintele si vicepresedintele au dreptul la o indemnizatie lunara de conducere in cuantum prevazut prin bugetul anual de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului.
Art.7 (1) Lucrarile Consiliului sunt pregatite de o comisie cu activitate permanenta, denumita in continuare Comisia Permanenta, formata din 5 membri desemnati de Consiliu dintre membrii sai pentru o perioada de un an. Presedintele si vicepresedintele sunt membri de drept ai Comisiei Permanente.
(2) Pentru activitatea depusa, membrii Comisiei Permanente au dreptul la o indemnizatie lunara in cuantum prevazut prin bugetul anual de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului.
Art.8 (1) In structura Consiliului functioneaza un secretariat tehnic, conform organigramei din Anexa I la prezentul Regulament.
(2) Pentru buna functionare si indeplinirea atributiilor ce ii revin in conditiile legii, Consiliul poate infiinta si coordona comisii de specialitate formate din experti pe domenii si poate angaja contracte cu terti.
Art.9 Consiliul isi acopera cheltuielile de organizare si functionare din venituri proprii dupa cum urmeaza:
a) taxe provenind din autorizarea mediatorilor;
b) taxe provenind din avizarea programelor de formare profesionala a mediatorilor;
c) taxe provenind din avizarea programelor postuniversitare de nivel master in domeniul medierii;
d) taxe de inscriere in lista furnizorilor autorizati de formare profesionala a mediatorilor;
e) donatii, sponsorizari, alte surse de finantare, dobandite in conditiile legii;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
g) incasari din vanzarea materialelor proprii;
h) sume provenite din amenzile aplicate ca sanctiuni disciplinare;
i) alte venituri stabilite prin hotarari ale Consiliului;
Art.10 (1) Calitatea de membru al Consiliului de Mediere inceteaza in urmatoarele situatii:
a. prin renuntare scrisa;
b. prin deces;
c. prin incetarea calitatii de mediator;
d. absenta nemotivata la mai mult de trei sedinte ordinare consecutive, in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului.
(2) Incetarea calitatii de membru se constata prin hotarare a Consiliului.
(3) In caz de incetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanti alesi conform Procedurii stabilite la art.5 alin.(1) din prezentul Regulament vor completa Consiliul in ordinea listei pentru perioada de mandat ramasa vacanta.
Art.11 Suspendarea calitatii de mediator atrage suspendarea calitatii de membru al Consiliului.
Art.12 Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Consiliul coopereaza cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu institutiile administratiei publice locale, organizatiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum si cu persoanele fizice, in conditiile legii.
Art.13 (1) Coordonarea activitatii Consiliului este asigurata de un presedinte si un vicepresedinte al caror mandat incepe de la data adoptarii hotararii Consiliului privind validarea alegerilor.
(2) Presedintele coordoneaza intreaga activitate, reprezinta Consiliul in relatiile cu tertii si este ordonator de credite.
(3) Presedintele prezideaza sedintele Consiliului si ale Comisiei Permanente.
(4) In exercitarea functiei sale presedintele emite decizii.
(5) Presedintele poate delega exercitarea unor atributii din competenta sa si poate incredinta mandatul de reprezentare vicepresedintelui ori altor persoane din cadrul Consiliului, in conditiile legii.
(6) Vicepresedintele este inlocuitorul de drept al presedintelui. Daca presedintele si vicepresedintele sunt in imposibilitate temporara de a-si exercita functiile, Consiliul poate delega unul dintre membrii sai pentru a indeplini, partial sau in totalitate, atributiile presedintelui.
Art.14 (1) Mandatul presedintelui sau al vicepresedintelui inceteaza in urmatoarele situatii:
a. prin renuntare scrisa;
b. prin deces;
c. prin incetarea calitatii de membru al Consiliului;
d. absenta pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutiv;
e. la implinirea termenului mandatului dat de Consiliu pentru calitatea de presedinte sau de vicepresedinte;
f. prin revocare, cu votul a minim cinci membri ai Consiliului.
(2) Incetarea mandatului de presedinte sau vicepresedinte se constata prin hotarare a Consiliului.
(3) In caz de incetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri in termen de maxim 30 de zile de la constatarea vacantarii postului.
Art. 15 (1) Activitatea Consiliul se desfasoara pe baza planului anual de activitati aprobat prin hotarare a Consiliului.
(2) Consiliul se intruneste lunar in sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar in sedinta extraordinara, la convocarea presedintelui.
(3) Convocarea in sedinta extraordinara se face la propunerea presedintelui sau a minim trei dintre membrii Consiliului.
(4) Convocarea pentru sedintele ordinare se face cu minim zece zile inainte de data sedintei, iar pentru cele extraordinare se face cu minim trei zile inainte. In oricare caz, convocarea cuprinde luna, ziua, ora, locul desfasurarii sedintei si propunerea de ordine de zi a acesteia si este transmisa prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii ei.
(5) Sedintele Consiliului sunt publice, cu exceptia cazului in care membrii sai hotarasc altfel.
(6) Lucrarile Consiliului se desfasoara in prezenta a cel putin 7 membri.
(7) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor care il compun, respectiv cinci voturi. In mod exceptional, Consiliul poate hotari exprimarea votului prin alte modalitati. Opiniile diferite se motiveaza si se consemneaza separat in cuprinsul hotararii.
(8) Hotararile Consiliului care se refera la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toti mediatorii si se publica pe saitul Consiliului in maxim cinci zile de la data adoptarii lor.
(9) La lucrarile Consiliului pot fi invitate sa participe persoane din orice alte institutii, organisme profesionale sau organizatii neguvernamentale.
(10) Cheltuielile de deplasare si diurna ale membrilor care participa la sedintele ordinare sau extraordinare sau reprezinta Consiliul in relatia cu terti sunt suportate din bugetul anual al Consiliului, in limitele stabilite prin hotarare a acestuia.
Sectiunea 2 Atributiile Consiliului de Mediere
Art.16 Atributii de organizare si functionare:
a) promoveaza activitatea de mediere, reprezinta interesele mediatorilor autorizati si adopta strategii in acest sens;
b) vegheaza la asigurarea conditiilor corespunzatoare de desfasurare a activitatii mediatorilor;
c) apara si promoveaza interesele mediatorilor;
d) hotaraste cu privire la accesul in profesie al cetatenilor straini ;
e) adopta hotarari in toate problemele privind formarea initiala si continua a mediatorilor;
f) organizeaza si editeaza publicatiile Consiliului;
g) accepta donatiile si legatele facute Consiliului;
h) alege si revoca presedintele si vicepresedintele Consiliului si membrii Comisiei Permanente;
i) intocmeste si actualizeaza lista furnizorilor de formare a mediatorilor care au obtinut autorizarea in conformitate cu cadrul legal existent in domeniul formarii profesionale initiale si continue a adultilor;
j) autorizeaza mediatorii, in conditiile prevazute de Procedura de autorizare a mediatorilor;
k) intocmeste si actualizeaza tabloul mediatorilor autorizati;
l) avizeaza si tine evidenta formelor de exercitare a profesiei de mediator;
m) primeste instiintarile depuse in scris si tine evidenta cetatenilor straini care desfasoara cu caracter ocazional activitate ca mediator pe teritoriul Romaniei;
n) ia masuri pentru aplicarea in practica a dispozitiilor art. 26 alin. (2) din Lege;
o) colaboreaza cu alte institutii publice pentru punerea in practica in mod unitar a legislatiei in domeniul medierii, precum si pentru promovarea corecta a medierii si a activitatii mediatorilor;
p) colaboreaza cu organizatii similare din strainatate pentru cresterea permanenta a calitatii formarii mediatorilor si promovarea intereselor acestora;
q) adopta planul de activitati anuale, bugetul de venituri si cheltuieli si Raportul de bilant financiar – contabil anual;
r) stabileste si actualizeaza cuantumul taxelor si amenzilor din care isi acopera cheltuielile de organizare si functionare conform art.21 lit.a, c, d si e din Lege;
s) organizeaza Conferinta Nationala anuala a mediatorilor pentru a promova profesia de mediator si activitatea Consiliului;
t) stabileste natura si regimul documentelor si informatiilor referitoare la activitatea Consiliului.
Art.17 Atributii de reglementare:
a) avizeaza modificarea standardului ocupational al mediatorului;
b) propune si avizeaza modificari ale standardelor ocupationale existente precum si propuneri de noi standarde ocupationale care contin denumirea de mediator, competente de mediator sau prevederi referitoare la mediere;
c) elaboreaza standardele de formare in domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internationale in materie;
d) evalueaza periodic si actualizeaza standardele si programele de formare in domeniul medierii;
e) elaboreaza si adopta Procedura de avizare a furnizorilor de formare in domeniul medierii, programa cadru, standardul de formare a mediatorului si procedura de evaluare periodica a furnizorilor de servicii de formare in domeniul medierii;
f) elaboreaza metodologia si adopta Procedura de avizare a programelor postuniversitare de nivel master in domeniul medierii;
g) elaboreaza metodologia si adopta Procedura de autorizare a mediatorilor, in conditiile legii;
h) stabileste conditiile in care se poate face publicitate profesiei care sunt adoptate prin Hotarare a Consiliului;
i) adopta Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor, precum si Normele de raspundere disciplinara a acestora;
j) face propuneri pentru completarea, modificarea sau, dupa caz, corelarea legislatiei privind medierea;
k) adopta regulamentul privind organizarea si functionarea sa.
Art.18 Atributii de control:
a) exercita controlul asupra activitatii mediatorilor;
b) exercita controlul asupra activitatii si asupra deciziilor Comisiei Permanente a Consiliului, Presedintelui si Vicepresedintelui;
c) avizeaza programele de formare profesionala a mediatorilor;
d) avizeaza programele postuniversitare de nivel master in domeniul medierii;
e) supravegheaza respectarea standardelor de formare in domeniul medierii;
f) ia masuri pentru respectarea prevederilor continute de Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor si aplica normele privind raspunderea disciplinara a acestora;
g) primeste sesizarile in legatura cu savarsirea unei abateri dintre cele prevazute la art. 38 din Lege
h) aplica sanctiunile stabilite de Comisia de disciplina.
Art.19 Consiliul indeplineste orice alte atributii prevazute de Lege si de Regulament.
Sectiunea 3 Atributiile Comisiei Permanente
Art.20 Atributiile Comisiei permanente sunt:
a) duce la indeplinire hotararile Consiliului;
b) elaboreaza proiecte de strategii, de planuri de activitati si de bugete de venituri si cheltuieli;
c) pregateste sedintele Consiliului si propune ordinea de zi;
d) analizeaza Raportul anual de venituri si cheltuieli si formuleaza propuneri pentru a fi discutate si adoptate de Consiliu;
e) elaboreaza proiecte de regulamente, metodologii, standarde si proceduri privind organizarea profesiei de mediator si le propune spre adoptare Consiliului;
f) formuleaza propuneri pentru completarea, modificarea sau, dupa caz, corelarea legislatiei privind medierea;
g) formuleaza propuneri pentru continutul tematic al Conferintei Nationale anuale;
h) analizeaza cererile de autorizare a mediatorilor.
Art.21 (1) Comisia permanenta este condusa de presedintele Consiliului si lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor sai.
(2) Comisia permanenta indeplineste si alte atributii stabilite de Consiliu;
(3) Comisia permanenta se intruneste ori de cate ori este necesar in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin.
Sectiunea 4 Atributiile presedintelui si vicepresedintelui
Art.22 Atributiile presedintelui sunt:
a) duce la indeplinire hotararile Consiliului;
b) reprezinta Consiliul in relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate;
c) incheie conventii, acorduri si contracte in numele Consiliului, cu autorizarea prealabila a acestuia;
d) semneaza actele Consiliului si ale Comisiei Permanente;
e) convoaca si conduce sedintele Consiliului si ale Comisiei Permanente;
f) coordoneaza activitatea Consiliului;
g) coordoneaza activitatea Secretariatului tehnic;
h) este ordonator de credite;
i) ia masuri pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protectia muncii de catre intregul personal;
j) colaboreaza cu vicepresedintele in toata activitatea sa.
k) in exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii;
l) indeplineste orice alte atributii prevazute de Lege, Regulament si de hotararile Consiliului.
Art.23 Atributiile vicepresedintelui sunt:
a) duce la indeplinire hotararile Consiliului;
b) asigura coordonarea activitatii Consiliului, in lipsa Presedintelui;
c) conduce lucrarile in sedintele Consiliului si in sedintele Comisiei Permanente, in lipsa presedintelui;
d) asigura reprezentarea Consiliului in raport cu tertii, in lipsa presedintelui;
e) coordoneaza activitatea Secretariatului tehnic, in lipsa presedintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea presedintelui;
f) indeplineste orice alte atributii prevazute de Lege, Regulament si de hotararile Consiliului;
g) colaboreaza cu presedintele in toata activitatea sa.
Sectiunea 5 Secretariatul tehnic
Art.24 Secretariatul tehnic duce la indeplinire hotararile Consiliului si deciziile presedintelui Consiliului si are urmatoarele atributii:
a) primeste si ia in evidenta corespondenta adresata Consiliului;
b) asigura suportul tehnic necesar desfasurarii activitatilor specifice Consiliului, presedintelui si vicepresedintelui, precum si membrilor Comisiei permanente;
c) redacteaza, inregistreaza, arhiveaza si tine evidenta documentelor Consiliului;
d) pregateste activitati de relatii publice pe plan intern si extern;
e) pune la dispozitia mijloacelor de informare in masa, a diferitelor institutii, organizatii sau a cetatenilor, in mod oportun si complet, informatiile solicitate, in masura in care acestea au fost aprobate de catre Consiliu ca fiind publice;
f) raspunde de realizarea si actualizarea saitului web al Consiliului si asigura
informatizarea in conditii optime a activitatii acestuia;
g) asigura activitatea de primire, depozitare, conservare, intretinere si exploatare a materialelor, inventarului propriu si a mijloacelor fixe;
h) raspunde de intretinerea cladirii si a bunurilor din dotare, de buna functionare a instalatiilor, intocmeste documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor de reparatii curente;
i) raspunde de modul de aplicare a masurilor de prevenire a incendiilor, stabilite prin planul pe unitate;
Capitolul III
FORMELE DE EXERCITARE A PROFESIEI DE MEDIATOR.
Sectiunea 1 Dispozitii generale
Art.25 Mediatorii isi pot desfasura activitatea in cadrul unei societati civile profesionale, al unui birou in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati, cu personalul auxiliar corespunzator, sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
Art.26 (1) Mediatorul isi poate exercita profesia intr-una din urmatoarele forme:
a) societate civila profesionala;
b) birou de mediator in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati;
c) angajat cu contract individual de munca in interiorul profesiei, in conditiile prevazute de Codul Muncii;
(2) Avocatii, notarii publici si consilierii juridici care dobandesc calitatea de mediator potrivit prezentei legi pot desfasura activitatea de mediere in cadrul formelor de exercitare a profesiei lor.
(3) Formele de exercitare a profesiei pot angaja traducatori, juristi, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii de mediere.
(4) In desfasurarea activitatii sale, mediatorul autorizat este obligat sa tina arhiva si registre proprii, precum si o evidenta financiar-contabila.
(5) Mediatorul poate sa incheie asigurari de riscuri profesionale care sa acopere si eventuale daune efective suferite de client si rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului Regulament si ale Codului de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati. Polita de asigurare, a carei copie este certificata de mediator, poate fi depusa la Consiliu.
(6) Cheltuielile ocazionate de incheierea politei de asigurare pentru riscuri profesionale si de plata primelor de asigurare reprezinta cheltuieli deductibile in conformitate cu prevederile Codului fiscal.
Art.27 Activitatea de mediere poate fi desfasurata in cadrul organizatiei neguvernamentale pe baze contractuale cu oricare din formele de exercitare a profesiei de mediator.
Art.28 (1) Mediatorul este liber sa opteze si sa isi schimbe in orice moment optiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevazute de Lege.
(2) Mediatorul este obligat sa instiinteze in scris Consiliul despre orice modificare intervenita in forma de exercitare a profesiei.
(3) In oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul isi poate desfasura activitatea dupa obtinerea avizului Consiliului, in conditiile Legii si prezentului Regulament.
Art.29 Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse urmatoarelor reguli:
a) spatiul in care mediatorul isi are sediul profesional si isi desfasoara activitatea, este propice pentru exercitarea profesiei de mediator, asigurand conditii pentru respectarea principiului confidentialitatii, primirea clientilor si desfasurarea sedintelor de mediere.
b) patrimoniul comun este afectat exclusiv activitatii profesionale si are regimul patrimoniului de afectatiune profesionala;
c) mediatorul nu poate desfasura activitati de mediere in afara formei de exercitare a profesiei pentru care a optat;
d) formele de exercitare a profesiei se individualizeaza prin denumire, conform prevederilor Legii si ale prezentului Regulament. In cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de catre mediatorii straini se pot utiliza, la alegere, denumirea si numele formei de exercitare a profesiei din tara sau din strainatate.
Art.30 Intre formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesionala. Conventia de conlucrare profesionala se inregistreaza la Consiliu. Regulile privind publicitatea profesionala se aplica in mod corespunzator.
Sectiunea 2 Societatea civila profesionala
Art.31 (1) Societatea civila profesionala este constituita din doi sau mai multi mediatori care contribuie in natura si/sau in numerar la constituirea unui patrimoniu de afectatiune in vederea desfasurarii activitatii profesionale.
(2) Raportul civil se naste intre clienti si societatea civila profesionala, serviciile profesionale urmand sa fie indeplinite cu acordul clientilor de oricare dintre mediatorii asociati sau angajati.
Art.32 (1) Societatea civila profesionala se individualizeaza printr-o denumire specifica care cuprinde numele a cel putin unuia dintre asociati, urmate de sintagma societate civila de mediatori (exemplu: “MIHAI POPESCU – Societate civila de mediatori” sau “POPESCU, BARBU – Societate civila de mediatori”).
(2) Denumirea poate figura pe firma societatii civile profesionale si se utilizeaza in actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
Art.33 (1) Contractul de societate civila profesionala si statutul acesteia sunt incheiate in forma scrisa intre mediatorii asociati, potrivit legii civile si cu respectarea anexelor III si IV la prezentul Regulament.
(2) Contractul de Societate civila profesionala si Statutul acesteia se inregistreaza la Consiliu.
Sectiunea 3 Biroul de mediator
Art.34 In biroul de mediator isi exercita profesia unul sau mai multi mediatori asociati. Biroul de mediator se infiinteaza in baza actului de infiintare a biroului de mediator inregistrat la Consiliu si intocmit conform anexei nr.V la prezentul Regulament.
Art.35 (1) Biroul de mediator este individualizat printr-o denumire specifica ce cuprinde numele mediatorului titular sau a cel putin unuia dintre asociati, urmate de sintagma birou de mediator(i) (exemplu: “MIHAI POPESCU – Birou de mediator” sau “POPESCU, BARBU – Birou de mediatori”)
(2) Dispozitiile alineatului (2) ale Art.32 din prezentul Regulament se aplica in mod corespunzator.
Sectiunea 4. Mediatorul angajat in interiorul profesiei
prin contract individual de munca
Art.36 (1) Mediatorul autorizat poate fi angajat in interiorul profesiei cu contract individual de munca in conditiile Codului muncii, incheiat cu biroul de mediator, biroul de mediatori asociati, societatea civila profesionala si organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate medierea asa cum este reglementata de Lege.
Art.37 (1) In contractul individual de munca la sectiunea „Clauze speciale” se inscrie o mentiune referitoare la obligatia de confidentialitate a mediatorului si dreptul sau de a refuza angajatorului divulgarea continutului discutiilor dintre parti in timpul medierii.
(2) La contractul individual de munca se anexeaza Codul etic si deontologic al mediatorului autorizat.
Art.38 Pentru toata activitatea sa ca mediator, mediatorul angajat cu contract de munca are obligatia de tine aceeasi evidenta a cauzelor in care a intervenit ca mediator ca si in cazul celorlalte forme de exercitare a profesiei.
Capitolul IV
PROCEDURA DE AUTORIZARE A MEDIATORILOR
Art.39 (1) Procedura defineste responsabilitatile Consiliului si modalitatea de autorizare a mediatorilor in Romania.
(2) Autorizarea mediatorilor se realizeaza in doua etape:
a) constatarea de catre Consiliu a indeplinirii conditiilor prevazute la Art.7 lit.a-f sau Art.72 alin.2 din Lege;
b) avizarea formei de exercitare a profesiei de mediator in conditiile Art.22 sau Art. 75 din Lege
Art.40 (1) In vederea constatarii de catre Consiliu a indeplinirii conditiilor prevazute la Art.7 lit.a-f, persoanele fizice, absolventi ai cursurilor de formare de mediatori organizate in Romania in conditiile legii sau in strainatate, depun la secretariatul Consiliului o cerere, prezentata in Anexa II, la care se ataseaza urmatoarele documente:
a) actul de identitate – fotocopie;
b) certificat de casatorie, daca este cazul – fotocopie;
c) diploma de Licenta sau titlul de studii insotit de Atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii – fotocopie;
d) certificatul de absolvire cu recunoastere nationala insotit de anexa, eliberat de furnizorul de servicii de formare sau dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master in domeniul medierii, acreditat conform legii si avizat de Consiliu – fotocopie;
e) documente care atesta programa de formare parcursa (in cazul persoanelor care se incadreaza in prevederile art.8 si art.72 din Lege);
f) adeverinta medicala cu precizarea “Clinic Sanatos”, eliberata de medicul de familie – original;
g) cazier judiciar in termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetatenii romani, sau declaratie notariala pe proprie raspundere, pentru cetatenii straini – original;
h) dovada vechimii in munca, daca este cazul – fotocopie.
(2) Persoanele prevazute la alin.(1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numarul de inregistrare din registrul de intrari–iesiri al Consiliului.
Art.41 (1) Comisia Permanenta analizeaza fiecare cerere in parte si face in consecinta recomandari argumentate Consiliului.
(2) Fiecare cerere este analizata de Consiliu, care hotaraste admiterea sau respingerea acesteia.
Art.42 (1) Consiliul analizeaza in sedinta cererile depuse in ultimele 30 de zile.
(2) Hotararea Consiliului este comunicata solicitantului in scris.
Art.43 Cererea de inregistrare, modificare sau incetare a formei de exercitare a profesiei se depune la Consiliu de catre persoana interesata fata de care acesta a constatat indeplinirea conditiilor art.7 lit.a-f, insotita in mod obligatoriu de copie de pe toate inscrisurile doveditoare.
Art.44 (1) Consiliul poate delega unui consilier atributiile pentru verificarea conditiilor prevazute de Lege si Regulament cu privire la solutionarea cererilor.
(2) Consiliul poate dispune o inspectie a spatiului in care mediatorul a declarat ca isi desfasoara activitatea.
(3) Consiliul hotaraste admiterea sau respingerea cererii prevazute la Art.43 in conformitate cu dispozitiile Legii si ale prezentului Regulament.
(4) Hotararea de la alin.3 se comunica in scris mediatorului autorizat.
(5) In baza hotararii Consiliului vor fi efectuate modificarile cuvenite in tabloul mediatorilor autorizati.
Art.45 (1) In vederea autorizarii si inscrierii pe tabloul mediatorilor autorizati, persoana pentru care Consiliul a aprobat cererea formulata conform Art.43 va transmite Consiliului urmatoarele documente:
a) o declaratie pe propria raspundere ca spatiul in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea este adecvat procesului de mediere;
b) documente care atesta pregatirea de baza a mediatorului – fotocopie;
c) documente care atesta domeniul medierii in care acesta este specializat, daca este cazul – fotocopie;
d) documente care atesta durata experientei practice in domeniul medierii, daca este cazul – fotocopie
e) atestat de competenta lingvistica limba straina, daca este cazul – fotocopie;
f) documente care atesta calitatea de membru al unei asociatii profesionale in domeniul medierii sau al altor organizatii, daca este cazul – fotocopie.
g) dovada achitarii taxei de autorizare in cuantumul stabilit prin hotararea a Consiliului – fotocopie.
(2) In conditiile alin.1, Consiliul va elibera in original autorizatia de mediator la care se anexeaza hotararea prin care a fost avizata forma de exercitare a profesiei.
Capitolul V
FORMAREA MEDIATORILOR
Sectiunea 1 Programe si standarde de formare
Art.46 Formarea profesionala a mediatorilor are ca principale obiective:
a) dobandirea de cunostinte teoretice in domeniul conflictelor, al solutionarii alternative a disputelor si medierii;
b) dezvoltarea de abilitati practice in mediere;
c) cunoasterea cadrului de reglementare in domeniul medierii;
d) asigurarea accesului in profesia de mediator.
Art.47 (1) Formarea profesionala a mediatorilor se realizeaza pe baza unor programe de formare intocmite pe baza criteriilor cuprinse in standardul de formare in domeniu, elaborat de Consiliu.
(2) Revizuirea programelor de formare este obligatorie in maxim 6 luni dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a unor modificari ale Standardului de formare.
Art.48 Standardul de formare in domeniul medierii stabileste criteriile minime pentru realizarea programelor de formare in ceea ce priveste
a) structura pe arii tematice,
b) calificarea si experienta formatorilor,
c) durata minima a cursurilor pentru fiecare arie tematica, precum si
d) conditiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau institutia de invatamant superior pe durata formarii.
Art.49 Standardul de formare adoptat de Consiliu si publicat in Monitorul Oficial al Romanie, Partea I este obligatoriu pentru elaborarea sau, dupa caz, revizuirea programelor de formare.
Sectiunea 2 Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor
Art.50 (1) Formarea profesionala a mediatorilor se realizeaza prin:
a. cursuri organizate de furnizori de formare autorizati conform legislatiei in domeniul formarii adultilor
b. programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfasurate de institutii de invatamant superior.
(2) Programele de formare in domeniul medierii, precum si programele postuniversitare de nivel master in domeniul medierii se intocmesc pe baza criteriilor cuprinse in standardele de formare elaborate de Consiliu si se avizeaza in prealabil de catre acesta.
Art.51 In vederea avizarii, furnizorii de formare depun la Consiliu o cerere insotita de urmatoarele documente in doua exemplare:
a) certificat de inregistrare fiscala – fotocopie
b) programul de formare propus
c) lista formatorilor propusi
d) curriculum vitae al fiecarui formator, insotit de fotocopii ale documentelor care atesta pregatirea si experienta in conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare in domeniul medierii
Art.52 (1) In termen de 15 de zile de la data la care a fost inregistrata cererea de avizare a programului de formare, Comisia Permanenta formuleaza o propunere si o inainteaza Consiliului spre analiza si aprobare.
(2) Hotararea de avizare data de Consiliu este valabila maxim 90 de zile de la data comunicarii ei catre furnizorul de formare.
(3) Comunicarea hotararii Consiliului se face in scris, cu confirmarea primirii.
(4) Un exemplar al documentelor depuse spre avizare se returneaza petentului, iar pe fiecare pagina se inscrie mentiunea „Avizat de Consiliul de Mediere, astazi…….”
Capitolul VI
NORMELE DE RASPUNDERE DESCIPLINARA A MEDIATORILOR
Sectiunea 1 Dispozitii generale
Art.53 Protectia onoarei si prestigiului profesiei, precum si respectarea normelor de reglementare a profesiei sunt in sarcina Consiliului.
Art.54 (1) Prin probitate profesionala se intelege respectarea obligatiilor profesionale din continutul Legii, al Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, al Codului de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati si al hotararilor Consiliului.
Art.55 (1) Atrage raspunderea disciplinara neindeplinirea obligatiilor profesionale stabilite in sarcina mediatorilor prin Lege, Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere, Codul de etica si Deontologie profesionala a mediatorilor si hotararile Consiliului de mediere, si care aduc atingere probitatii profesionale.
(2) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul se poate sesiza din oficiu cu privire la neindeplinirea obligatiilor profesionale ale mediatorilor.
Art.56 Raspunderea disciplinara a mediatorului nu exclude raspunderea civila, penala sau administrativa.
Art.57 Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsirii abaterii.
Art.58 Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta care va fi luata in considerare la aplicarea sanctiunii.
Art.59 Consiliul este obligat sa tina evidenta sanctiunilor disciplinare aplicate fiecarui mediator.
Art.60 In cadrul Consiliului functioneaza Comisia de Disciplina cu competentele stabilite de Lege, care efectueaza cercetarea abaterii si sesizeaza Consiliul, constituit ca instanta disciplinara in conditiile legii.
Sectiunea 2 Organizarea si functionarea Comisiei de disciplina
Art.61 Consiliul hotaraste, de cate ori este nevoie, constituirea unei Comisii de disciplina din care fac parte in mod obligatoriu un membru al Consiliului anume desemnat si doi reprezentanti ai mediatorilor, ce urmeaza a fi desemnati prin tragere la sorti din Tabloul mediatorilor. Cei trei membri ai Comisiei de disciplina sunt numiti prin hotarare a Consiliului.
Art.62 Comisia de disciplina astfel desemnata este coordonata de presedintele sau, care este membru al Consiliului. Consiliul va desemna din personalul angajat cu contract, un secretar, care devine membru al Comisiei, tine evidentele si efectueaza lucrarile necesare desfasurarii activitatii comisiei. Secretarul lucreaza sub indrumarea
presedintelui.
Art.63 Comisia de disciplina are in competenta cercetarea abaterii, in urma careia se intocmeste un dosar care va fi inaintat catre Consiliul. Cu privire la raspunderea disciplinara a mediatorilor, Consiliul hotaraste cu majoritatea prevazuta de art. 19 din Lege, in termen de 30 zile de la sesizarea sa.
Art.64 Cheltuielile necesare activitatii Comisiei de disciplina si ale Consiliului, ca instanta disciplinara, sunt suportate din bugetul Consiliului.
Sectiunea 3 Reguli de procedura
Art.65 Orice persoana interesata poate sesiza Consiliul in legatura cu savarsirea de catre un mediator a unei abateri prevazute la art. 38 din Lege.
Art.66 (1) Plangerea se va face in scris si va fi semnata. Aceasta trebuie sa cuprinda numele, domiciliul sau resedinta partii, abaterea pretins savarsita de catre mediator.
(2) Lipsa datelor de identificare a petentului sau a semnaturii duce la respingerea plangerii formulate.
Art.67 (1) Cercetarea abaterii se va face cu celeritate. Cercetarea abaterii se efectueaza de catre Comisia de disciplina desemnata in conditiile art. 40 din Lege in termen de cel mult 60 zile de la data inregistrarii plangerii.
(2) Audierea petentului si a mediatorului este obligatorie.
(3) Mediatorul cercetat va fi instiintat in vederea luarii la cunostinta de plangere si piesele dosarului intocmit, pentru a-si putea formula apararea.
(4) Convocarea partilor in vederea audierii se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Art.68 Cercetarea disciplinara se efectueaza numai dupa indeplinirea demersurilor aratate in art.67.
Art.69 Refuzul de a da curs convocarii nu impiedica desfasurarea cercetarii disciplinare. In caz de neprezentare, se va incheia un proces verbal semnat de catre membrii Comisiei din care sa rezulte faptul ca, desi procedural convocati, mediatorul si/sau petentul nu s-au prezentat la termenul stabilit.
Art.70 (1) In cursul cercetarilor, presedintele Comisiei de disciplina va asculta persoana care a formulat plangerea, precum si orice alte persoane ale caror declaratii pot elucida cazul, va efectua verificari de inscrisuri si va culege informatii in legatura cu abaterea pretins savarsita, prin mijloacele prevazute de lege.
(2) Pe baza datelor culese, va intocmi un dosar al abaterii cercetate. Dosarul cuprinde si un referat scris in care va consemna faptele, probele administrate, pozitia celui cercetat si propunerea de sanctionare sau de neaplicare a unei sanctiuni disciplinare.
(3) Dosarul astfel intocmit va fi inaintat Consiliului care, in termen de 30 zile de la primirea lui, va hotari cu privire la raspunderea disciplinara a mediatorului.
Art.71 La stabilirea sanctiunilor, astfel cum sunt prevazute in Art. 39 din Lege, se va tine seama de gravitatea faptei, de cauzele si imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, de gradul de vinovatie al mediatorului, daca acesta a avut si alte abateri in trecut, precum si de urmarile abaterii.
Art.72 Limitele amenzii prevazute de art. 39 alin.1 lit. b) din Lege se actualizeaza anual de catre Consiliu.
Art.73 Hotararea motivata se comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau direct prin semnatura pe copie, mediatorului cercetat si petentului, in termen de cel mult 15 zile de la pronuntarea hotararii cu privire la raspunderea disciplinara a mediatorului.
Art.74 (1) Hotararea Consiliului prin care s-a aplicat una din sanctiunile prevazute de art.39 alin 1 din Lege, poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, de la domiciliul sau resedinta mediatorului, in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
(2) Actiunea in contencios declansata potrivit alin.1 suspenda executarea hotararii atacate.
(3) Consiliul, la cererea instantei de judecata, va inainta dosarul cauzei in copie certificata.
Art.75 (1) Hotararea disciplinara ramasa definitiva este obligatorie fata de parti si Consiliul. Hotararea de aplicare a amenzii prevazute de art. 39 lit b) din Lege constituie titlu executoriu.
(2) Neachitarea amenzii aplicate in termen de 30 zile de la data ramanerii definitive a hotararii de sanctionare atrage suspendarea de drept a calitatii de mediator pana la achitarea sumei.
(3) Dupa plata amenzii, masura suspendarii din calitatea de mediator inceteaza.
Sectiunea 4 Suspendare. Perimare. Reabilitare
Art.76 Consiliul, ca instanta disciplinara, va putea suspenda cercetarea plangerii:
a) cand ambele parti o cer;
b) cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza a se da.
Art.77 Cercetarea plangerii se reia prin cererea de redeschidere facuta de catre una din parti.
Art.78 Petentul poate oricand sa renunte la cercetarea plangerii, fie verbal in sedinta Comisiei de disciplina, fie prin cerere scrisa.
Art.79 Orice sesizare disciplinara se perima de drept daca a ramas in nelucrare, timp de un an din vina petentului.
Art.80 Cursul perimarii este suspendat cat timp dainuieste suspendarea pronuntata in baza art.76 din prezentul regulament.
Art.81 Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate.
Art.82 Mediatorul sanctionat se reabiliteaza de drept in termen de un an de la terminarea executarii sanctiunii aplicate.
Art.83 Raspunderea civila a mediatorului poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin incalcarea obligatiilor profesionale.
Capitolul VII
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Art.84 (1) Fisele posturilor pentru functiile prevazute in organigrama Consiliului, sunt in competenta de numire a presedintelui si se aproba de catre acesta.
(2) Fisele posturilor pentru presedintele si vicepresedintele Consiliului sunt aprobate prin hotarare a Consiliului.
Art.85 Pentru organizarea si functionarea primului Consiliu, in primul an de la inceperea activitatii, fondurile aferente cheltuielilor de intretinere si functionare sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:
a) Cheltuielile de intretinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilitatilor la sediul Consiliului, cheltuieli de reparatie curenta pentru sediu, etc.
b) Cheltuielile de functionare: cheltuieli efectuate cu transportul cazarea si diurna membrilor Consiliului si ai comisiilor de specialitate, pentru deplasarea la Bucuresti, care este localitatea unde Consiliul isi are sediul, cheltuieli de transport, cazare si diurna in alte localitati ale tarii, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnica de calcul, aparatura de comunicare, birotica, consumabile, literatura de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea saitului web, actualizarea si intretinerea acestuia, servicii pentru intretinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultanta financiara si specialitate, alte servicii care sa sprijine si sa imbunatateasca activitatea Consiliului, etc.
Art.86 (1) In termen de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului Regulament, incepe procedura de autorizare a mediatorilor;
(2) Persoanele care au absolvit pana la data publicarii in Monitorul oficial a prezentului Regulament un curs de formare a mediatorilor in tara ori in strainatate, daca indeplinesc conditiile prevazute la art.7 lit. a) – e) din Lege, pot solicita autorizarea ca mediator, in conditiile legii si prezentului regulament, avand obligatia prezentarii documentelor care atesta programa de formare parcursa. Consiliul va decide autorizarea dupa evaluarea continutului documentelor care atesta programa de formare prezentata, inclusiv a duratei pregatirii pe baza criteriilor definite de Consiliu. Dispozitiile art.8 alin.(5) din Lege se aplica in mod corespunzator.
Art.87 In termen de o luna de la publicarea prezentului Regulament in Monitorul Oficial va fi adoptat Standardul de formare al mediatorului si Programa cadru in vederea autorizarii furnizorilor de formare a mediatorilor.
Art.88 Dispozitiile prezentului Regulament devin aplicabile de la data adoptarii lui.
Art.89 – Anexele I – VI fac parte integranta din prezentul Regulament.
 
LISTA ANEXELOR
– la Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Mediere –
I. Organigrama Consiliului de mediere
II. Cererea pentru constatarea de catre Consiliul de Mediere a indeplinirii conditiilor prevazute la art.7 lit.a-f
III. Contract de constituire a societatii civile profesionale de mediatori
IV. Statutul societatii civile profesionale de mediatori
V. Act de infiintare a biroului de mediatori
 
ANEXA I – Organigrama Consiliului de mediere
Consiliul de Mediere
Presedintele Consiliului de Mediere
Vicepresedintele Consiliului de Mediere
Comisia Permanenta
Secretariat tehnic
Comisii de Specialitate
Furnizori de Servicii Pentru Organizarea si functionarea Consiliului de Mediere
Furnizori de Servicii de Consultanta si Expertiza in domeniul Medierii
ANEXA II – Cererea pentru constatarea de catre Consiliul de Mediere a indeplinirii conditiilor prevazute la art.7 lit.a-f
DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul ________________________________________________________________________, domiciliat in ________________, strada _____________________________, nr. _____, Bl. ____, Et. ____, Ap. ____, Sectorul/Judetul __________________________, cod postal ___________, adresa e-mail ______________________________________, nr. telefon __________________________ cetatean ________________, posesor al BI/CI/Pasaport Seria _____, Nr. ______________, absolvent al cursurilor de formare a mediatorilor in __________________ va rog sa aprobati prezenta cerere prin care solicit constatarea de catre Consiliul de Mediere a indeplinirii conditiilor prevazute la art.7 lit.a-f din Legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.
Anexez urmatoarele documente:
actul de identitate – fotocopie;
certificat de casatorie, daca este cazul – fotocopie
diploma de Licenta – fotocopie;
titlul de studii insotit de Atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii – fotocopie;
dovada absolvirii cursurilor de formare de mediatori – fotocopie;
dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de Mediere – fotocopie;
programa de formare, eliberata de furnizorul de servicii de formare – fotocopie;
adeverinta medicala cu precizarea “Clinic Sanatos”, eliberata de medicul de familie – original;
cazier judiciar in termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de Mediere – original
declaratie notariala pe proprie raspundere, pentru cetatenii straini – original;
dovada vechimii in munca, daca este cazul – fotocopie.
Data: Semnatura:
DOMNULUI PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE MEDIERE
 
ANEXA III – Contract de constituire a societatii civile profesionale de mediatori
CONTRACT de constituirea a societatii civile profesionale de mediatori
Intre:
1. Dl/dna ____________________________________;
2. Dl/dna ____________________________________;
3. Dl/dna ____________________________________;
4. Dl/dna ____________________________________,
au convenit constituirea unei societati civile profesionale de mediatori, supusa reglementarilor prevazute de Legea nr. 192/2006 pentru organizarea si exercitarea profesiei de mediator si in conformitate cu regulamentul de Organizare si functionare a Consiliului de Mediere.
ART. 1
Denumirea societatii
Societatea civila profesionala de mediatori poarta denumirea de ______________________________ si are sediul in ____________________________
____________________________________________________________________________________________
ART. 2
Societatea se constituie pe o durata _____________________.
ART. 3
20
Conditiile de asociere sunt prevazute in statutul societatii civile profesionale de mediatori, incheiat potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere si care face parte integranta din prezentul contract.
Localitatea ____________________ Data ______________
Semnatura,
ANEXA IV – Statutul societatii civile profesionale de mediatori
STATUTUL
societatii civile profesionale de mediatori ___________________________
Subsemnatii:
– ________________________ domiciliat in _________________________________, cod numeric personal
_________________, nascut in _________________, la data de ______________,
– ___________________ domiciliat in ______________________________________, cod numeric personal
_________________, nascut in _________________, la data de ______________,
– ___________________ domiciliat in ______________________________________, cod numeric personal
_________________, nascut in _________________, la data de ______________,
au convenit, dupa cum urmeaza, Statutul Societatii civile profesionale de mediatori _______________________
infiintata conform art. 22 din Legea nr. 192/2006 si art. 32–34 din Regulamentul de Organizare si functionare a Consiliului de mediere.
TITLUL I
Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesionala), sediu, durata.
ART. 1
Forma
Prezenta Societate este infiintata ca o societate civila profesionala de mediatori si este compusa din subsemnatii:
– ___________________________________ – asociat;
– ___________________________________ – asociat;
– ___________________________________ – asociat.
ART. 2
Obiect
Societatea are ca obiect exercitarea in comun a profesiei de mediator conform Legii nr. 192/2006 si Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.
ART. 3
Scop profesional
3.1. – Fiecare asociat, si mediator salarizat in interiorul profesiei isi angajeaza raspunderea profesionala pentru activitatea desfasurata in cadrul societatii.
3.2. – Societatea este denumita _______________________________ – Societate civila de mediatori.
ART. 4
Sediul
Sediul principal al Societatii este situat in ____________________________.
Societatea isi poate deschide birouri de lucru in pe raza judetului(lor) ______________________________________
ART. 5
Durata
Societatea se constituie pentru o durata de _______ ani din momentul inscrierii sale la Consiliul de mediere.
TITLUL II
Capitalul social
ART. 6
Compunerea capitalului social
6.1. – Capitalul social este compus dupa cum urmeaza:
– Dl. ____________________________________________________________________:
– aport in numerar/natura/clientela: ____________________________ lei (_____________________) lei,
– Dl. ____________________________________________________________________:
– aport in numerar/natura/clientela: ____________________________ lei (_____________________) lei,
– Dl. ____________________________________________________________________:
– aport in numerar/natura/clientela: ____________________________ lei (_____________________) lei.
6.2. – Aporturile in natura/clientela ale asociatilor sunt constituite din urmatoarele bunuri:
– ________________________, evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. _____ din data de ___________ la valoarea de _______________ lei;
– ________________________, evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. _____ din data de ___________ la valoarea de _______________ lei;
– ________________________, evaluat de catre asociati/conform raportului de expertiza nr. _____ din data de ___________ la valoarea de _______________ lei.
21
ART. 7
Repartizare
7.1. – Capitalul social este divizat in ____________ parti sociale a cate ________________ lei fiecare, integral subscrise si varsate de catre asociati, potrivit aporturilor mentionate la art. 6, astfel:
– ___________________________ – ________________ parti sociale;
– ___________________________ – ________________ parti sociale;
– ___________________________ – ________________ parti sociale;
TITLUL III
Adunarea generala
ART. 8
Adunarile generale
8.1. – Adunarea generala reprezinta totalitatea asociatilor si deciziile luate sunt obligatorii pentru toti asociatii.
8.2. – Fiecare parte sociala subscrisa si varsata da dreptul la un vot.
8.3. – Asociatii nu pot fi reprezentati in adunarea generala decat de alti asociati.
8.4. – Adunarile generale se convoaca de oricare dintre asociati prin orice mijloace care sa poata proba realizarea convocarii cu minimum 5 zile inainte de data tinerii lor.
8.5. – Adunarea generala se va intruni la sediul principal al societatii sau cu acordul unanim al asociatilor, in orice alt loc.
8.6. – Hotararile adunarilor generale se iau prin votul asociatilor reprezentand majoritatea partilor sociale.
8.7. – Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociatilor.
ART. 9
Atributiile adunarii generale
9.1. – Principalele atributii ale adunarii generale sunt:
a) aprobarea bilantului anual;
b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
c) marirea sau reducerea capitalului social;
d) fuziunea;
e) schimbarea denumirii societatii;
f) schimbarea sediului principal, infiintarea de birouri de lucru sau sedii secundare;
g) crearea sau anularea partilor de industrie;
h) primirea de noi asociati;
i) excluderea asociatului/asociatilor;
j) alegerea mediatorului coordonator al societatii;
k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
l) orice modificare a statutului societatii.
ART. 10
Procedura adunarii generale si procesele-verbale
10.1. – Adunarile generale sunt prezidate de mediatorul coordonator sau asociatul desemnat de catre acesta.
10.2. – Procesul-verbal va fi intocmit de secretarul adunarii, desemnat dintre asociati si va cuprinde: data, locul, prezenta, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotararile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotarare. Procesul-verbal va fi semnat de asociatii prezenti.
10.3. – Lucrarile adunarii generale se consemneaza intr-un registru numerotat si parafat de coordonatorul Societatii.
TITLUL IV
Coordonarea activitatii
ART. 11
Coordonarea
11.1. – Societatea este coordonata de un mediator coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotararea asociatilor ce detin impreuna mai mult de 1/2 din capitalul social.
11.2. – Mandatul mediatorului coordonator este de doi ani.
11.3. – Calitatea de mediator coordonator inceteaza prin revocare, deces, demisie, retragere voluntara din Societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea Adunarii asociatilor.
ART. 12
Desemnarea mediatorului coordonator
Dl. (d-na) ___________________________________ este desemnat(a) incepand cu data de _____________________ mediatorul coordonator al societatii.
ART. 13
Drepturi si obligatiile mediatorului coordonator
13.1. – Mediatorului coordonator reprezinta Societatea in raporturile cu tertii.
13.2. – Actele de instrainare cu privire la drepturile si bunurile Societatii se incheie numai cu autorizarea prealabila a asociatilor conform art. 8. Asociatii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi instrainate de catre mediatorul coordonator fara a fi necesara autorizarea prealabila si fara ca aceasta valoare sa poata depasi 10% din valoarea capitalului social.
13.3. – Raporturile dintre mediatorul coordonator si ceilalti mediatori ai societatii nu implica nici o subordonare in plan profesional.
ART. 14
Remunerare
Mediatorul coordonator poate fi remunerat potrivit hotararii adunarii generale.
TITLUL V
Conturile si informarea asociatilor cu privire la rezultatele obtinute de Societate
ART. 15
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe de la 01 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie al fiecarui an cu exceptia primului an, cand incepe la data infiintarii si dureaza pana la 31 decembrie.
ART. 16
Conturile si informarea asociatilor
16.1. – Operatiunile in conturile bancare ale Societatii sunt efectuate de mediatorul coordonator, singur, alaturi sau impreuna cu alte persoane desemnate prin hotararea adunarii generale. La incheierea exercitiului financiar, mediatorul coordonator intocmeste bilantul, contul de profit si pierderi si raportul de activitate, intocmite de coordonator.
16.2. – Asociatii pot lua cunostinta de bilant, de anexele acestuia, si pot consulta orice registru si document contabil al Societatii.
16.3. – Societatea poate angaja cenzori si auditori pentru a verifica evidentele contabile ale Societatii si a intocmi raportul asupra gestiunii.
ART. 17
Rezultatele financiare
Adunarea generala ordinara aproba conturile, exercitiul financiar, bilantul si hotaraste cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.
ART. 18
Repartizarea beneficiilor
18.1. – Beneficiul net al societatii va fi stabilit dupa scaderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmand a fi repartizat catre asociati.
18.2. – Dupa deducerea tuturor celorlalte obligatii si contributii care pot greva profitul net al societatii, repartizarea rezultatelor financiare ramase, se va face astfel:
– cota alocata detinatorilor partilor sociale ____________________________;
– cota alocata detinatorilor partilor de industrie _______________________;
– alte alocari (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezerva, fond de investitii etc.)
___________________________________________________________
TITLUL VI
Cesiunea si transmiterea partilor sociale
ART. 19
Cesiunea partilor sociale
19.1. Cesiunea de parti sociale poate fi facuta numai catre mediatori cu drept de exercitare a profesiei, in conditiile legii.
19.2. – Cesiunea intre asociati este libera.
19.3. Partile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim si exprimat in scris al asociatilor.
19.4. Oricare asociat isi poate exercita dreptul de preemtiune in termen de 30 de zile de la primirea notificarii ofertei de cesiune. In caz de concurs intre asociati, la pret egal, este preferat asociatul care doreste sa achizitioneze numarul total de parti sociale ofertate, sau, in lipsa, dupa caz, asociatii vor achizitiona partile sociale proportional cu cotele detinute la capitalul social.
ART. 20
Notificarea cesiunii
20.1. Asociatul care intentioneaza sa cedeze partile sociale este obligat sa notifice intentia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, catre toti asociatii.
20.2. In cazul de neexercitare a dreptului de preemtiune, cesiunea poate fi facuta catre mediator/mediatori neasociat/neasociati, fara ca ceilalti asociati sa se poata opune, dispozitiile art. 19 alin. (2) si nefiind aplicabile.
20.3. Oferta notificata este irevocabila pe toata durata ei de valabilitate.
ART. 21
Retragerea asociatilor
21.1. – Asociatul se poate retrage oricand din societate cu conditia de a notifica, in scris, celorlalti asociati si Consiliului de mediere intentia de retragere cu cel putin 3 luni inainte.
21.2. – La implinirea termenului prevazut in notificare Consiliul de Mediere va lua act de retragerea asociatului, operand modificarile corespunzatoare in evidentele sale.
21.3. – In caz de neintelegere cu privire la desocotirea consecutiva a retragerii se aplica corespunzator urmatoarele prevederi ale prezentului statut
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
ART. 22
Incetarea calitatii de asociat
22.1 – Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de mediator, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdictie are la dispozitie un termen de 3 luni pentru cesionarea partilor sociale, in conditiile prevazute in prezentul titlu.
22.2. – In cazul in care, la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, partile sociale se vor anula iar statutul se va modifica corespunzator.
ART. 23
Decesul asociatului
23.1. – (1) La data decesului unui asociat, partile sociale detinute de acesta se anuleaza.
23.2. – Partile semnatare convin ca desocotirea dintre asociati si succesorii asociatului decedat se va face potrivit urmatoarelor reguli:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
23.3. – In termen de maxim 3 luni de la data anularii partilor sociale, asociatii vor proceda dupa cum urmeaza:
a) reducerea corespunzatoare a capitalului social;
b) emiterea de noi parti sociale in vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existenta la momentul decesului;
c) incetarea formei de exercitare a profesiei.
ART. 24
Alte dispozitii
24.1. – Cesionarii sunt obligati sa depuna la Consiliul de mediere un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea fortata, retragerea voluntara etc.)
TITLUL VII
Exercitarea profesiei
ART. 25
Activitatea si raspunderea profesionala
25.1. – Asociatii si mediatorii salarizati in interiorul profesiei, exercita profesia de mediator in numele societatii.
25.2. – Fiecare mediator raspunde pentru actele profesionale pe care le indeplineste.
25.3. – Societatea va incheia contracte de asigurare profesionala, in nume propriu si pentru fiecare mediator care isi exercita profesia in cadrul acesteia.
ART. 26
Suspendarea asociatilor
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ART. 27
Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
TITLUL VIII
Dizolvarea si lichidarea
ART. 28
Dizolvarea
Societatea se dizolva in urmatoarele situatii:
a) prin hotararea luata in unanimitate de asociati;
b) prin hotarare judecatoreasca;
c) prin radierea din profesie a tuturor asociatilor;
d) prin decesul simultan al tuturor asociatilor;
e) prin dobandirea tuturor partilor sociale de catre un singur asociat si pastrarea lor de catre acesta o perioada mai mare de 3 luni;
f) la cererea simultana de retragere din Societate formulata de toti asociatii.
ART. 29
Lichidarea
29.1. – Societatea intra in lichidare din momentul dizolvarii sale. In toate actele sale se va mentiona “In lichidare”.
29.2. – Asociatii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea mediatorului coordonator. In caz contrar acesta va fi numit de catre decan.
29.3. – Asociatii vor fi convocati pentru a decide cu privire la rezultatele obtinute de lichidatori, a repartizarii activului net si pentru a constata incheierea lichidarii.
29.4. – In situatiile in care in societate ramane un singur asociat pentru o perioada mai mare de trei luni, societatea intra in lichidare, cu exceptia cazului in care asociatul ramas decide reorganizarea acesteia.
TITLUL IX
Conditia suspensiva si publicitate
ART. 30
Conditia suspensiva
30.1. – Societatea este constituita intre asociati de la data semnarii statutului, sub conditia suspensiva a inscrierii sale in Tabloul meditorilor.
30.2. – Dupa inscrierea Societatii, mediatorul coordonator va convoca o adunare generala extraordinara pentru a se constata indeplinirea tuturor conditiilor cerute pentru inceperea activitatii.
ART. 31
Publicitate
31.1. – In termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat Consiliului de mediere.
SEMNATURI:
Mediator _____________________________
Mediator _____________________________
Mediator _____________________________
Avizat in sedinta Consiliului de mediere din ________________.
PRESEDINTE,
L.S.
 
ANEXA V – Act de infiintare a biroului de mediator(i)
ACT DE INFIINTARE a biroului de mediator(i)
Subsemnatul/Subsemnatii ___________________________________ persoana/persoane care indeplinesc conditiile prevazute de Art.7 alin.a-f din Legea nr.192-2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator,
INFIINTEZ/INFIINTAM
Birou de mediator(i) cu:
1. Denumirea ____________________________________________________________.
2. Sediul profesional al biroului este: ______________________________.
3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectatiune profesionala necesar cabinetului consta in: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobandire)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ma angajez sa achit intocmai si la termen taxele hotarate de Consiliul de Mediere (se fac mentiuni suplimentare).
Data ___________ Semnatura _____________________
Depus azi ___________ la Consiliul de mediere si copiile certificate ale hotararilor de autorizare.
Secretar,
Avizat in sedinta Consiliului de mediere din ________________.
PRESEDINTE,
L.S.
 
ANEXA VI – Modelul stampilei formelor de exercitare a profesiei
1. Stampila are forma rotunda;
2. Diametrul stampilei este de 3 cm;
3. Continutul stampilei:
a. Consiliul de mediere
b. Judetul sau, dupa caz, Municipiul Bucuresti (in care isi are sediul forma de exercitare a profesiei)
c. Denumirea formei de exercitare a profesiei
4. Mentiunile privind Consiliul de mediere si denumirea judetului se inscriptioneaza in interiorul circumferintei stampilei, urmarind linia circumferintei.
5. Mentiunea privind forma de exercitare a profesiei se inscriptioneaza in interiorul circumferintei stampilei.
EXEMPLE: