"Mediatorul și-a îndeplinit menirea atunci când a adus armonia în viața ta. Cu ajutorul lui, poți realiza o simfonie din orice sunete care se lovesc și se resping."


Hotărâre nr. 128 din 26/11/2009

Consiliul de Mediere

Hotărâre nr. 128 din 26/11/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 24/12/2009

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 


În temeiul art. 17 alin. (2) şi art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. – (1) Procedura defineşte responsabilităţile Consiliului şi modalitatea de autorizare a mediatorilor în România.

(2) Autorizarea mediatorilor se realizează prin:

a) constatarea de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) sau art. 72 alin. (2) din Lege;

b) achitarea taxei de autorizare stabilite de Consiliu şi emiterea autorizaţiei.”

2. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40 – (1) În vederea constatării de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f), persoanele fizice, absolvenţi ai cursurilor de formare de mediatori organizate în România în condiţiile legii sau în străinătate, depun la secretariatul Consiliului o cerere, prezentată în anexa nr. 2, la care se ataşează următoarele documente:

a) actul de identitate – fotocopie;

b) certificat de căsătorie, dacă este cazul – fotocopie;

c) diploma de licenţă sau titlul de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – fotocopie;

d) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii sau dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform legii şi avizat de Consiliu – fotocopie;

e) documente care atestă programa de formare parcursă (în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 din Lege);

f) adeverinţă medicală cu precizarea clinic sănătos, eliberată de medicul de familie – original;

g) cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetăţenii români, sau declaraţie notarială pe propria răspundere, pentru cetăţenii străini – original;

h) dovada vechimii în muncă – fotocopie;

i) dovada plăţii taxei de autorizare.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de înregistrare din registrul de intrări-ieşiri al Consiliului.

(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Lege, înainte de autorizare se va parcurge etapa de evaluare a programului de formare ca mediator. Persoanele interesate vor depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele care atestă programul de formare parcurs.

(4) Hotărârea Consiliului cu privire la un program de formare ca mediator, evaluat în condiţiile art. 72 alin. (2), se aplică tuturor cererilor formulate de persoane care au parcurs acelaşi program de formare.”

3. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. – (1) Secretariatul tehnic verifică existenţa documentelor menţionate la art. 40 în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi poate solicita completări sau clarificări.

(2) Comisia permanentă analizează conţinutul documentelor şi face recomandări argumentate Consiliului, de admitere sau respingere a fiecărei cereri.

(3) Consiliul ia act de propunerile Comisiei permanente şi hotărăşte admiterea sau respingerea cererilor conform propunerilor formulate de Comisia permanentă.”

4. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. – Consiliul de mediere comunică în scris răspunsul motivat la orice solicitare, în termen de maximum 60 de zile de la depunerea acesteia.”

5. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art. 43. – (1) În vederea practicării profesiei de mediator, persoanele interesate care îndeplinesc condiţiile de mediator autorizat vor depune la Consiliu o cerere de avizare a formei de exercitare a profesiei, însoţită în mod obligatoriu de o copie de pe toate înscrisurile doveditoare.

(2) Cererea de avizare a formei de exercitare a profesiei se poate depune odată cu cererea de autorizare ca mediator sau ulterior.

(3) În cazul modificării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul va depune la Consiliu o cerere însoţită de documente specifice.”

6. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. – (1) Comisia permanentă verifică existenţa documentelor în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de avizare şi întocmeşte situaţia pe care o va prezenta Consiliului; Consiliul ia act de propunerea Comisiei permanente şi o transmite preşedintelui în vederea avizării, modificării sau încetării formei de exercitare a profesiei.

(2) Consiliul comunică răspunsul în scris în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii menţionate la art. 43.

(3) Consiliul va efectua modificările cuvenite în Tabloul mediatorilor autorizaţi.”

7. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. – (1) În vederea avizării formei de exercitare a profesiei şi a înscrierii în Tabloul mediatorilor autorizaţi, se vor depune la Consiliu următoarele documente:

a) o declaraţie pe propria răspundere că spaţiul în care urmează să îşi desfăşoare activitatea este adecvat procesului de mediere;

b) documente privind spaţiul în care urmează să îşi desfăşoare activitatea de mediator – fotocopie;

c) documente care atestă domeniul medierii în care acesta este specializat, dacă este cazul – fotocopie;

d) documente care atestă durata experienţei practice în domeniul medierii, dacă este cazul – fotocopie;

e) atestat de competenţă lingvistică limbă străină, dacă este cazul – fotocopie;

f) documente care atestă calitatea de membru al unei asociaţii profesionale în domeniul medierii sau al altor organizaţii, dacă este cazul – fotocopie;

g) dovada achitării taxei de autorizare în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului – fotocopie;

h) actul de înfiinţare a biroului de mediator/biroului de mediatori asociaţi sau contractul şi statutul societăţii civile profesionale de mediatori, după caz – două exemplare originale;

i) contractul de muncă şi statutul organizaţiei neguvernamentale în care se angajează cu contract de muncă – două exemplare, în copie.

(2) În condiţiile alin. (1), Consiliul va elibera în original autorizaţia care dă dreptul de practică, însoţită de anexa în care este menţionată forma de exercitare a profesiei de mediator”.

8. Anexa nr. 2 la regulament va avea următorul cuprins:

 

    ”ANEXA Nr. 2
la regulament

 

    CERERE DE AUTORIZARE

 

    Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………….., domiciliat/domiciliată în ……………….., str. ……………………….. nr. …, sectorul ………, e-mail …………………………., nr. telefon ………………….., cetăţean ……………….., posesor/posesoare al/a CI seria ….. nr. …………………., absolvent/absolventă al/a cursurilor de formare a mediatorilor, avizate de Consiliul de mediere prin Hotărârea nr. ………………, derulate de ……………………………………, vă rog să-mi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit constatarea de către Consiliul de mediere a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorizarea ca mediator.

În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor, anexez următoarele documente:

– actul de identitate – fotocopie;

– certificat de căsătorie – fotocopie (dacă este cazul);

– diplomă de licenţă – fotocopie;

– dovada absolvirii cursurilor de formare de mediatori – fotocopie;

– programa de formare, eliberată de furnizorul de servicii de formare – fotocopie;

– adeverinţă medicală cu precizarea clinic sănătos, eliberată de medicul de familie – original;

– cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere – original;

– dovada vechimii în muncă – fotocopie;

– dovada achitării taxei de autorizare de 880 RON în contul Consiliului de mediere RO62 BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon.

În vederea autorizării, anexez:

– declaraţia pe propria răspundere privind datele personale care pot fi înscrise în Tabloul mediatorilor autorizaţi.

Menţionez că:

I. Îmi voi exercita activitatea ca mediator:

[ ] într-un birou de mediator;

[ ] într-un birou de mediatori asociaţi;

[ ] într-o societate civilă profesională de mediatori;

[ ] cu contract de muncă într-o organizaţie neguvernamentală din domeniul medierii, depunând în sensul acesta cererea de avizare a formei de exercitare a profesiei însoţită de documentele cerute de aceasta.

II. Nu îmi voi exercita activitatea într-o formă prevăzută de Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Mă angajez să achit întocmai şi la termen eventuale taxe hotărâte de Consiliul de mediere, să particip la diverse cursuri de formare continuă în domeniu şi întâlniri specifice profesiei de mediator şi să respect hotărârile Consiliului de mediere.

         Data                                                 Semnătura
…………………..                               ……………………”

    Preşedintele Consiliului de mediere,
Anca Elisabeta Ciucă

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2009.

Nr. 128.